Plugin & demo tables are included

T2.GEN 01

1.849 đ

/Giờ

 • 4 vCPU vCPU

  background-color: white;
 • 4 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 300 Mbps băng thông

 • Unlimited lưu lượng truyền tải

 • 1 IP IP

T.2 GEN 01

1.849 đ/Giờ
 • 4 vCPU vCPU

 • 4 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 300 Mbps băng thông

 • Unlimited lưu lượng truyền tải

 • 1 IP IP

T.2 GEN 01

1.849 đ/ giờ
1.849 đ/ giờ
 • 4 vCPU vCPU

 • 4 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 300 Mbps băng thông

 • Unlimited lưu lượng truyền tải

 • 1 IP IP